A Magyar Motorsport Szövetség fontosnak tartja adataid védelmét. Az adatkezelésről bővebben az Adatkezelési Szabályzat-ban tájékozódhatsz. Itt a mams.hu oldalunkon HTTP-sütiket használunk, hogy a legjobb élményt nyújthassuk. További információk ide kattintva érhetőel el.
Elfogadom
2024. június 16., vasárnap
Hírek

Zólyomi Andrea | 2020.05.05, 19:05:00 | Utolsó módosítás: 2020.05.05, 19:13:00

Cimkék:

Magyarország Kormánya a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 170/2020-as kormányrendelet, szövegét l. az 1. sz. mellékletben) akként rendelkezett, hogy 2020. május 4. napjától Magyarország egész területén 
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, 
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és
a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. 
 
A 170/2020-as kormányrendelet elébb hivatkozott rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet (71/2020. (III. 27. Korm. rendelet), illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet (168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet) eltérően rendelkezik. 
 
A 170/2020-as kormányrendelet lehetőséget biztosít a MAMS versenyrendszerének újraindítására és a felkészüléshez szükséges edzések megtartására, az alábbi feltételekkel.
 
A sportrendezvény (a MAMS versenynaptárában szereplő, MAMS versenyrendszeréhez tartozó verseny, valamint a regisztrációs verseny) nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 
A következőkben megadom a fenti szabályban található fogalmak definícióját.
Néző:
az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik,
aki a szervező (MAMS tag sportszervezet vagy regisztrációs versenyeknél nem MAMS tag sportszervezet is) tudomásával, az ő hozzájárulásával lép be a verseny helyszínére, tehát ezzel jogviszony keletkezik a szervező és közötte,
a szervező szolgáltatásokat biztosít számára. Minimálisan a verseny megtekintését teszi lehetővé. A sportról szóló 2004. évi I. törvény nézővel kapcsolatos legfőbb rendelkezéseit jelen tájékoztatás 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Nem minősül nézőnek az a természetes személy, aki:
a versenyző, a verseny megtartásához igénybe vett, a MAMS a motorsport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásának feltételeiről szóló szabályzat 2. §-a szerinti sportszakember (l. a 3. sz. mellékletben), kiskorú versenyző esetén törvényes képviselője
(szülei vagy szülője),
a szervező közreműködése, kvázi engedélye nélkül tekinti meg a versenyt vagy annak egy részét. Pl. zárt sportlétesítményhez közelálló magas épületből rálát a versenyre, a sportlétesítményt övező kerítésen kívül tartózkodik a szervező engedélye nélkül. Nyíltpályás, sportlétesítményen kívüli (pl. enduro) verseny esetén, aki egyéb tevékenységével összefüggésben (pl. kirándulás) válik szemtanúvá,
 
Zárt körülmények: ahol kiépített, a környezetétől egyértelműen elválasztott (pl. kerítéssel körülvett) sportlétesítmény vagy földrajzi terület a verseny helyszíne, ott a szervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a verseny időtartama alatt és közvetlenül előtte, utána a létesítménybe vagy területre való be- és kilépés meghatározott rendben történjen, egyébként a helyszín mindvégig zárva maradjon.
 
A 170/2020-as kormányrendelet hatálya egész Magyarországra kiterjed, tehát versenyt és a felkészüléshez szükséges edzést bárhol, földrajzi korlátok nélkül lehet tartani.
 
A 170/2020-as kormányrendelet felülírja a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletet és a
a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletet is. Azaz a sportrendezvényen, edzésen való részvételhez ezt meghaladóan további indok nem szükséges, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak a budapesti vagy pest megyei lakcímmel rendelkezőkre, mint az ország egyéb részein lakókra.
 
Az edzésen való részvételt a jogalkotó az amatőr sport résztvevői számára engedélyezte. Tekintettel arra, hogy a MAMS Irodának nincs tudomása olyan hivatásos jogállású motorversenyzőről, aki MAMS tagszervezetben fejti ki tevékenységét, az edzési lehetőség minden MAMS versenyengedéllyel (licenccel) rendelkező versenyző számára megengedett
A 170/2020-as kormányrendelet nem tartalmaz a verseny, edzés résztvevői részére létszámkorlátot.
 
Egyéb, kapcsolódó információk
A MAMS versenyrendszerébe tartozó versenyek egészségbiztosítására az eddig szabályokat kell alkalmazni, tehát ezt a szolgáltatást kizárólag az Országos Mentőszolgálattól lehet igényelni.
 
A sportorvosi engedély időbeli érvényességét a veszélyhelyzet nem érinti, azaz lejárt sportorvosi engedéllyel nem lehet versenyezni.
 
A MAMS által kötött biztosítások érvényesek az előbb ismertetett feltételekkel megtartott versenyekre, edzésekre.
 
A versenyeket kizárólag a versenyzők számára hirdessék a szervezők bármilyen felületen, fórumon, és mindenkor hívják fel a figyelmet arra, hogy azok látogatása néző számára tilos.
 
A regisztrációs versenyek megtartásának feltételei egyebekben nem változtak.
 
A MAMS Elnökség azt tervezi, hogy a megváltozott körülmények miatt minden szakágtól új alapkiírás tervezetet kér a 2020-as évre. Az alapkiírások kötelező része lesz az a jelenleg még kidolgozás alatt álló szabályrendszer, amelyik a vírus terjedésének megakadályozását szolgálja. A versenyrendszert az új alapkiírások elfogadását követően indítjuk el. 
 
Határozottan kérem, hogy az edzések megtartásához a tagszervezeti képviselők és különösen a szervezők, versenyigazgatók vegyék figyelembe, hogy a vírusjárvány továbbra is tart, ezért:
  
a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni az edzésen is, és két résztvevő között lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani,
 
követeljék meg, hogy az edzés helyszínén való tartózkodás során, aki nem visel motoros sisakot, az folyamatosan a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszkot, sálat, kendőt) hordjon, a triál szakágban a motoros sisak mellett is. 
 
Amennyiben bármelyik résztevő a fentiek közül valamelyiknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a tagszervezeti képviselőnek vagy az általa delegált személynek jogában áll beszüntetni az edzést.
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztatóbeli jogértelmezés az ebben ismertetett jogszabályok irányadó rendelkezéseinek összevetéséből keletkezett. Az a veszélyhelyzetre előírt szabályokat ellenőrző hatóságokat nem köti. Mindazonáltal, ha a hatóságok egy esetleges ellenőrzéskor a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet vagy a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szerinti magatartást kérnek számon, azért logikus és jogszabályi rendelkezésekkel indokolható magyarázatot lehet tőlük kérni. 
 
Bízom abban, hogy a tagszervezeti képviselők felelős hozzáállásával az előbb ismertetett szabályok megtartása mellett a motorsportban a 2020-as esztendőben is kiváló eredményeket regisztrálhatunk, mindnyájunk megelégedésére.
 
 
 
Budapest, 2020. május 5.                                                                     
 
 
Hermann Henrik, a MAMS elnöke 
 
 
 
1.sz. melléklet
 
A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Magyarország egész területén 
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, 
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni. 
 
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba. 
(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba. 
 
4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.sz. melléklet
2004. évi I. törvény a sportról (kivonat)  
71. § (1) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
a)   érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való belépésre
jogosító igazolással rendelkezik,
b)   nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
c)   nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a sportrendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, és erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta,
d)   nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként
jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
e)   nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás
büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt,
f)     vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint
g)   tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
h)   nem tanúsít a (2) bekezdés szerinti magatartást.
 
A néző részvétele a sportrendezvényen
76. § (1) A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti.
(2)       Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő személyiségi jogsértésért, illetve kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel.
(3)       A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
 
Értelmező rendelkezések
77. § E törvény alkalmazásában:
n)      sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része,
ahol a sportrendezvényt megtartják és ahol néző tartózkodhat,
o)      sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül,
u) sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül,
 

 

3.sz. melléklet
A motorsport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásának feltételeiről szóló MAMS szabályzat (kivonat)
1.§ A Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezetekre, a sportszervezeteknél a 3. §-ban meghatározott tevékenységet folytató sportszakemberekre, továbbá a Szövetségnél tevékenységet folytató sportszakemberekre.
 
2. § Sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjában foglaltak alapján a motorsportban sportszakember az a természetes személy, aki:
a)     motorsport oktatói,
b)    motorsport edzői,
c)     zsűri elnöki,
d)    zsűri tagi,
e)     versenyigazgatói,
f)      sportfelügyelői,
g)    vezetőbírói
h)    versenybírói,
i)      technikai felügyelői,
j)      időmérői,
k)    biztonsági megbízotti,
l)      környezetvédelmi felügyelői,
m)   sportorvosi,
n)    sportmasszőri,
o)    sportszervező, -menedzser,
p)    sportmenedzseri,
q)    főtitkári
tevékenységet folytat az 1. §-ban megjelölt szervezeteknél, illetve sportmenedzser esetében az a személy is, aki polgári jogi szerződést kötött az 1. § szerinti szervezetekkel versenyprogram megszervezésére.
 
 

 

Magyar Motorsport Szövetség 2010 © Minden jog fenntartva.